Privacyverklaring de Scute vzw

Privacyverklaring de Scute vzw

WIJ VINDEN DE BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS BELANGRIJK

Wij hechten groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg. De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden verwerkt door de Scute vzw, Bevrijdingsplein 15, 8370 Blankenberge. De Scute is dus de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. We werken hierbij volgens de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verwerken volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • identificatiegegevens zoals titel, naam, voornaam, adres, telefoon- en gsm-nummer, e-mail
 • elektronische identificatiegegevens zoals IP-adressen, cookies
 • geluidsopnames, foto- en beeldmateriaal.

Deze gegevens komen bij ons terecht:

 • omdat u ze zelf aan ons hebt bezorgd
 • omdat we ze verzamelen als u onze sites gebruikt

Wij verwerken ook persoonsgegevens voor statistisch onderzoek, maar deze gegevens zijn gepseudonimiseerd. Dat wil zeggen dat we deze gegevens niet kunnen herleiden tot individuen of personen. Aan de hand van deze gegevens kunnen we u dus niet meer identificeren.

WAAROM VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ofwel:

 • uw toestemming
 • een contract dat we onderling afsluiten
 • een wettelijke verplichting waaraan we moeten voldoen

Met de verwerking van persoonsgegevens proberen we verschillende doelstellingen te realiseren:

Nieuwsbrieven en online communicatie: via nieuwsbrieven en online communicatie brengt de Scute u op de hoogte van nieuws over en activiteiten in het kader van onze werking. U kunt u hiertegen steeds kosteloos verzetten (zie verder).

Foto- en beeldmateriaal: bij verschillende gelegenheden maken wij foto’s en films. Onze medewerkers doen dit zelf, of we maken hiervoor gebruik van professionele fotografen. Deze foto’s en films gebruiken wij voor promotionele doeleinden, dus om onze werking meer bekend te maken. U kunt u hiertegen steeds kosteloos verzetten (zie verder).

Evenementen: de Scute organiseert regelmatig evenementen. Om deze evenementen te kunnen organiseren hebben we uw gegevens nodig. Wij gebruiken uw persoonsgegevens dus ook om u uit te nodigen voor deze activiteiten, meestal via uw e-mailadres en mogelijk ook schriftelijk. U kunt u hiertegen steeds kosteloos verzetten (zie verder).

Functionaliteit van onze website: wij willen dat onze website goed werkt en dat je snel uw informatie kunt terugvinden. Daarom verzamelen we gegevens van bezoekers aan de hand van verschillende technieken zoals Google Analytics. Deze gegevens worden niet individueel verzameld maar we aggregeren deze gegevens in algemene rapporten.

We willen ook dat uw bezoek aan onze website optimaal verloopt. Daarom werken we met cookies. U kunt via de instellingen van uw browser verhinderen dat cookies worden gebruikt of dat u bepaalde waarschuwingen krijgt bij het installeren of verwijderen van cookies. Let op: als u geen cookies toelaat kan het zijn dat onze site niet optimaal werkt.

HOE VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van uw gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan voor die medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun job uit te oefenen. Deze medewerkers zijn verplicht om discreet om te gaan met de gegevens en leven alle technische voorschriften na om de gegevens veilig te verwerken.

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om onze dienstverlening te kunnen aanbieden, omdat we er een belang bij hebben of om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

GEVEN WE UW PERSOONSGEGEVENS DOOR AAN DERDEN?

Wij zullen nooit uw gegevens meedelen aan derden, tenzij in volgende gevallen:

 • het is noodzakelijk voor het bereiken van de eerder vermelde doelstellingen (zie “Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?”)
 • u geeft ons hiervoor schriftelijke toestemming
 • we zijn wettelijke verplicht om dit te doen
 • ze worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

Deelnemerslijsten: als u deelneemt aan de hierboven besproken evenementen dan gaan we er van uit dat uw naam, voornaam en organisatie mogen verspreid worden onder de andere deelnemers van het evenement, als dat zou bijdragen aan het opzet en het welslagen van het evenement. We doen dit bijvoorbeeld bij evenementen die specifiek gericht zijn op het netwerken en contacten leggen.

Foto en beeldmateriaal: foto’s en films worden via onze website, eventuele publicaties en via sociale media gepubliceerd. Daarnaast kan foto- en beeldmateriaal worden verstrekt aan lokale besturen en partners, maar dat gebeurt onder strikte voorwaarden en enkel voor doeleinden van promotie, dus om onze werking meer bekend te maken.

Hosting en dienstenleveranciers: om uw gegevens te verwerken gebruiken we een aantal toepassingen of programma’s. Een aantal van deze toepassingen staan bij externe dienstenleveranciers die hierin gespecialiseerd zijn. Sommige van die leveranciers hebben de toepassing ook ontwikkeld en doen voor ons het beheer van de toepassing. Zij treden dus op als verwerker in opdracht van de Scute. Met deze leveranciers hebben we de noodzakelijke verwerkersovereenkomsten afgesloten. Dat wil zeggen dat zij eveneens zorgvuldig en correct omgaan met uw persoonsgegevens en dat wij dit controleren.

WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DIE UITOEFENEN?

Als betrokkene heeft u bepaalde rechten en als de Scute willen we ervoor zorgen dat je deze eenvoudig kan uitoefenen.

Voor bepaalde verwerkingen hebt u als betrokkene steeds het recht om kosteloos uw toestemming in te trekken. Dit is het geval bij de nieuwsbrieven, waar u via een link in een nieuwsbrief kunt uitschrijven. Ook bij uitnodigingen voor evenementen krijgt u steeds via een link in het bericht de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige uitnodigingen.

Voor foto- en beeldmateriaal kunt u op het moment zelf de organisator of de fotograaf aanspreken en kenbaar maken dat u niet wil gefilmd of gefotografeerd worden. Wanneer een foto of film wordt gepubliceerd waarop u herkenbaar in beeld komt en u wilt deze publicatie ongedaan maken, dan volstaat het om uw vraag per e-mail te richten aan info@descute.be. Vergeet niet te vermelden over welke foto of film het gaat en waar u die gezien hebt. Het kan zijn dat we hiervoor bijkomende informatie opvragen om na te gaan of uw vraag rechtmatig is.

Als het niet gaat over nieuwsbrieven, uitnodigingen of foto- en beeldmateriaal maar over andere verwerkingsactiviteiten waarbij uw persoonsgegevens gebruikt worden, dan kunt u over verschillende manieren uw rechten uitoefenen:

INZAGE?

Voor inzage in uw gegevens:

 • Per brief: stuur uw vraag per brief naar de Scute vzw, Bevrijdingsplein 15, 8370 Blankenberge
 • Per e-mail: stuur uw vraag naar info@descute.be.

Contact

CORRECTIE, AANVULLING EN ANDERE VRAGEN? Voor alle andere vragen, in het bijzonder de correctie van foute gegevens over aanvulling van onvolledige gegevens:
 • Per brief: stuur uw vraag per brief naar de Scute vzw, Bevrijdingsplein 15, 8370 Blankenberge.
 • Per e-mail: stuur uw vraag naar info@descute.be.

Contact

Let op: om uw vraag te kunnen beantwoorden hebben we een bewijs van uw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of u daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op uw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.

WAAR KUNT U TERECHT ALS U NIET TEVREDEN BENT MET DE MANIER WAAROP WE OMGAAN MET UW GEGEVENS?

We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens correct te behandelen. Bent u toch niet tevreden met onze werkwijze, neem dan in de eerste plaats contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Daniel Lefebvre:

 • Per brief : Cathilleweg 56, 8490 Stalhille
 • Per e-mail: daniellefebvre3@icloud.com

Bent u daarna nog steeds niet tevreden over onze werkwijze of hebt u klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan neemt u best contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

tel: +32 (0)2 274 48 00

e-mail: commission@privacycommission.be